Index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | R | S | T | V | W

A

addAvatar() (pylmgc90.pre.avatars method)
addBehav() (pylmgc90.pre.tact_behavs method)
addBulk() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.bulks method)
(pylmgc90.pre.mesh method)
addBulks() (pylmgc90.pre.avatar method)
addContactor() (pylmgc90.pre.contactors method)
addContactors() (pylmgc90.pre.avatar method)
addGroupUsingPredicate() (pylmgc90.pre.avatar method)
addMaterial() (pylmgc90.pre.materials method)
addModel() (pylmgc90.pre.models method)
addNode() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.mesh method)
(pylmgc90.pre.nodes method)
addNodes() (pylmgc90.pre.avatar method)
addSeeTable() (pylmgc90.pre.see_tables method)
applyAffineMapToCoor() (pylmgc90.pre.node method)
avatar (class in pylmgc90.pre)
avatars (class in pylmgc90.pre)

B

brick2D (class in pylmgc90.pre)
brick3D (class in pylmgc90.pre)
buildMesh2D() (in module pylmgc90.pre)
buildMeshedAvatar() (in module pylmgc90.pre)
buildMeshH8() (in module pylmgc90.pre)
buildRigidWall() (pylmgc90.pre.paneresse_double method)
(pylmgc90.pre.paneresse_simple method)
buildRigidWallWithoutHalfBricks() (pylmgc90.pre.paneresse_simple method)
bulk (class in pylmgc90.pre)
bulks (class in pylmgc90.pre)

C

check() (pylmgc90.pre.model method)
(pylmgc90.pre.models method)
checkModelAndMaterialDefinitions() (pylmgc90.pre.avatar method)
computeNormal() (pylmgc90.pre.mesh method)
computeRigidProperties() (pylmgc90.pre.avatar method)
contactor (class in pylmgc90.pre)
contactors (class in pylmgc90.pre)
cubicLattice3D() (in module pylmgc90.pre)

D

defineGroups() (pylmgc90.pre.avatar method)
defineMaterial() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.bulk method)
defineModel() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.bulk method)
deformableBrick() (pylmgc90.pre.brick2D method)
deformableParticle2D() (in module pylmgc90.pre)
depositInBox2D() (in module pylmgc90.pre)
depositInBox3D() (in module pylmgc90.pre)
depositInCouette2D() (in module pylmgc90.pre)
depositInCylinder3D() (in module pylmgc90.pre)
depositInDisk2D() (in module pylmgc90.pre)
depositInDrum2D() (in module pylmgc90.pre)
depositInSphere3D() (in module pylmgc90.pre)

E

explodedDeformableBrick() (pylmgc90.pre.brick2D method)
explodeMeshedAvatar2D() (in module pylmgc90.pre)
extractFreeSurface() (in module pylmgc90.pre)
extrudePhysicalEntity() (pylmgc90.pre.mesh method)
extrudeRigid() (in module pylmgc90.pre)
extrudeRigids() (in module pylmgc90.pre)

F

findNode() (pylmgc90.pre.avatar method)
fineWall() (in module pylmgc90.pre)

G

get_anonymous_shape() (pylmgc90.pre.contactor method)
getCoor() (pylmgc90.pre.node method)
getFemAvatar() (pylmgc90.pre.avatars method)
getNodebyGroup() (pylmgc90.pre.avatar method)
getOption() (pylmgc90.pre.contactor method)
getRigidAvatar() (pylmgc90.pre.avatars method)
getSubMeshes() (pylmgc90.pre.mesh method)
granulo_Monodisperse() (in module pylmgc90.pre)
granulo_Random() (in module pylmgc90.pre)
granulo_ReadFromFile() (in module pylmgc90.pre)
granulo_TwoSizesNumber() (in module pylmgc90.pre)
granulo_TwoSizesVolume() (in module pylmgc90.pre)
granulo_Uniform() (in module pylmgc90.pre)
granuloRoughWall() (in module pylmgc90.pre)
granuloRoughWall3D() (in module pylmgc90.pre)

H

hasGroup() (pylmgc90.pre.avatar method)

I

imposeDrivenDof() (pylmgc90.pre.avatar method)
imposeInitValue() (pylmgc90.pre.avatar method)

L

lastContactor() (pylmgc90.pre.contactors method)
lecture() (in module pylmgc90.pre)
listeElements() (pylmgc90.pre.models method)
listeType() (pylmgc90.pre.models method)

M

material (class in pylmgc90.pre)
materials (class in pylmgc90.pre)
mesh (class in pylmgc90.pre)
mirror() (pylmgc90.pre.avatar method)
model (class in pylmgc90.pre)
models (class in pylmgc90.pre)

N

node (class in pylmgc90.pre)
nodes (class in pylmgc90.pre)

P

paneresse_double (class in pylmgc90.pre)
paneresse_simple (class in pylmgc90.pre)
pylmgc90.pre (module), [1]

R

rankRenumbering() (pylmgc90.pre.mesh method)
relaxDrivenDof() (pylmgc90.pre.avatar method)
removeFreeNodes() (pylmgc90.pre.mesh method)
reorientSurfacicElements() (in module pylmgc90.pre)
rigidBrick() (pylmgc90.pre.brick2D method)
(pylmgc90.pre.brick3D method)
rigidCluster() (in module pylmgc90.pre)
rigidCylinder() (in module pylmgc90.pre)
rigidDiscreteDisk() (in module pylmgc90.pre)
rigidDisk() (in module pylmgc90.pre)
rigidFromMesh2D() (in module pylmgc90.pre)
rigidJonc() (in module pylmgc90.pre)
rigidOvoidPolygon() (in module pylmgc90.pre)
rigidPlan() (in module pylmgc90.pre)
rigidPolygon() (in module pylmgc90.pre)
rigidPolyhedron() (in module pylmgc90.pre)
rigidsFromMesh2D() (in module pylmgc90.pre)
rigidSphere() (in module pylmgc90.pre)
rotate() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.avatars method)
roughWall() (in module pylmgc90.pre)
roughWall3D() (in module pylmgc90.pre)

S

scale() (pylmgc90.pre.avatar method)
see_table (class in pylmgc90.pre)
see_tables (class in pylmgc90.pre)
separateMeshes() (pylmgc90.pre.mesh method)
smoothWall() (in module pylmgc90.pre)
squareLattice2D() (in module pylmgc90.pre)
strInBodiesFile() (pylmgc90.pre.contactor method)
surfacicMeshesToRigid3D() (in module pylmgc90.pre)
surfacicMeshToRigid3D() (in module pylmgc90.pre)

T

tact_behav (class in pylmgc90.pre)
tact_behavs (class in pylmgc90.pre)
translate() (pylmgc90.pre.avatar method)
(pylmgc90.pre.avatars method)
triangularLattice2D() (in module pylmgc90.pre)

V

visuAvatars() (in module pylmgc90.pre)
volumicMeshToRigid3D() (in module pylmgc90.pre)

W

writeEvolution() (in module pylmgc90.pre)